Belastingregels

Hoe staat het met de fiscale gevolgen? De belastingwetgeving is complex. Daarover kan in kort bestek het volgende worden gezegd:

Belastingen

Fiscaal is het volgende van belang. De fiscus beschouwt de verhuurde woning in de regel als vermogen. De waarde van onder andere dit vermogen, verminderd met de schulden (hypotheek e.d.), wordt belast met 1,2% vermogensrendementsheffing volgens vermogensbox 3.

Een en ander is gebaseerd op het uitgangspunt dat niet het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen wordt belast maar een verondersteld rendement van 4%. Over deze 4% wordt 30% belasting (vermogensrendementsheffing) geheven (30% van 4% = 1,2%). De daadwerkelijke huuropbrengst is in box 3 dus niet van belang. Huurinkomsten behoeven niet te worden aangegeven.

Bij tijdelijke verhuur kan de eigen woning onder voorwaarden belast blijven in box 1. Bijvoorbeeld in geval u door uw werkgever wordt overgeplaatst naar een ander deel van Nederland of naar het buitenland en u zelf tijdelijk een woning elders huurt. Dan geeft u zolang uw eigen woning verhuurd is, 75% van de huurinkomsten op in box 1, in plaats van het eigenwoningforfait. De overige 25% huurinkomsten blijft onbelast. De betaalde hypotheekrente blijft in dit geval  aftrekbaar in box 1.

Voor expats kan gelden dat de eigen woning over de periode dat deze leeg staat en dus niet is verhuurd, onder voorwaarden onder de eigenwoningregeling blijft vallen. U geeft in dat geval het eigenwoningforfait op (ten bedrage van 1,3% van de WOZ-waarde). De hypotheekrente blijft aftrekbaar.

Uiteraard zijn er vele specifieke situaties denkbaar, raadpleeg in ieder geval de belastingdienst en/of een fiscalist.

Zie voor nadere informatie www.belastingdienst.nl.